TEL: 021-65830819
لوگوی یدک ماشین تقی زاده

���������� ������ ������������ HITACHI

شنگیر بیل هیتاچی HITACHI که یکی از اجزای جانبی زیربندی بیل مکانیکی هیتاچی محسوب می شود یک سازه قاب مانند فلزی می باشد که وظیفه هدایت لینک های زنجیری در مسیر درست حرکتی را ایفا می کند. شنگیر بیل هیتاچی HITACHI بسته به سایز و توان ماشین، تعداد رولیک ها و ابعاد جانبی بیل مکانیکی هیتاچی در تعداد 3 الی 5 عدد مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از شنگیر بیل هیتاچی HITACHI می تواند طول عمر زنجیر زیربندی را تا 2 برابر و طول عمر رولیک ها را تا 1.5 برابر افزایش دهد. اتصال شنگیر بیل هیتاچی HITACHI از جانب صورت گرفته و تماس مماسی با دانه های زنجیر زیربندی دارد و در کنار شافت زنجیر سفت کن به هدایت زنجیر بر روی ریل صحیح خود می پردازد. شنگیر بیل هیتاچی HITACHI هم بصورت تولید داخلی و هم بصورت وارداتی در بازرگانی تقی زاده شامل شنگیر بیل هیتاچی EX200, EX300, EX400, ZAX240, ZAX30 موجود می باشد. با وجود اینکه استفاده از شنگیر بر روی زیر بندی بیل مکانیکی الزامی نیست اما با توجه به نقش موثری که در افزایش طول عمر دیگر اجزای زیربندی دارد استفاده از آن همواره پیشنهاد می شود.


شنگیر بیل هیتاچی EX300 HITACHI هیتاچی شنگیر بیل هیتاچی HITACHI
هیتاچی

شنگیر بیل هیتاچی EX300 HITACHI


شماره فنی :


موجود
شنگیر بیل هیتاچی ZAX240 HITACHI هیتاچی شنگیر بیل هیتاچی HITACHI
هیتاچی

شنگیر بیل هیتاچی ZAX240 HITACHI


شماره فنی :


موجود
یدک ماشین تقی زاده

TEL : 021-65830819
Email: info [at] yadakmachine [dot] com
فیلتر ماشین های راهسازی

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Yadakmachine Corporation